ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של : Nahal.live
אתר המופעים ורכישת הכרטיסים של נחל-בית לתרבות ישראלית.

אנא קראו בעיון ובקפידה את הוראות תקנון זה. תקנון זה מתייחס לרכישה ו/או שימוש מכל סוג באתר האינטרנט של nahal.live

ח.פ. 023804081. התקנון יחול על כל הנכנס לאתר זה ועל כל מחזיק כרטיס שנקנה באתר זה. באתר זה תוכלו למצוא ולרכוש כרטיסים למופעים שונים, כגון מופעי מוסיקה, תיאטרון, סטנדאפ, הרצות וסרטים. תקנון זה מתייחס לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר בתקנון הינו למען הנוחות בלבד. בתקנון זה, יחיד משמע גם רבים, על פי העניין. כל המחירים כוללים מע"מ (ככל שעל פי הדין חל מע"מ על העסקה), אלא אם צויין במפורש אחרת. המחירים אינם כוללים עמלות. לכל מחיר תתווספ/נה עמלה/ות, בהתאם להזמנה, כמפורט בתקנון זה.

פרשנות ותנאים כלליים

"מופע" בתקנון זה – כל מופע המופיע באתר.

"משתמש" בתקנון זה – כל הנכנס לאתר אינטרנט זה ו/או כל העושה באתר אינטרנט זה שימוש מכל סוג שהוא, לרבות הרוכש.

"הרוכש" – כל המבצע בפועל פעולת רכישה באתר.

"המחזיק בכרטיס" – כל המחזיק בפועל בכרטיס שנרכש באתר, לרבות הרוכש ו/או המשתמש. משתמש שאינו מסכים לאיזה מתנאי תקנון זה, לא יוכל לעשות שימוש באתר. בעצם שימושך באתר הנך מאשר כי קראת את התקנון בעיון ובקפידה, ואתה מסכים לתנאיו ומודע לכך שאלה יחייבו אותך. הכותרות בתקנון זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ו/או לכל צורך אחר. כל שימוש מכל מין וסוג שהוא שנעשה באתר הינו בכפוף להוראות תקנון זה.

בעצם עשיית שימוש כלשהו באתר, הנך מסכים כי קראת בעיון ובקפידה את הוראות התקנון וכי הנך מאשר אותן והן יחולו עליך ויחייבו אותך. שים לב – הוראות התקנון מהוות הסכם בינך לבין nahal.live אשר תהיה רשאית לשנות את הוראות התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין. כל שימוש בתקנון שייעשה ממועד שינוי התקנון כאמור, יהיה כפוף לשינוי. בכניסתך לאתר הנך מאשר כי אתה כשיר מבחינה משפטית להשתמש באתר, וכי יש לך אף הרשאה חוקית להיכנס לאתר ולהשתמש בו. בכניסתך לאתר, אתה מצהיר ומאשר, כי אתה רשאי אך ורק לבקר באתר לשם קבלת מידע ו/או רכישת כרטיסים ו/או מוצרים לשימוש אישי בלבד, אלא במקרה שבו nahal.live נתנה לך אישור מפורש בכתב לעשות שימוש אחר באתר. Nahal.live שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להגביל משתמש מלעשות שימוש באתר, ואף למנוע ממשתמש להיכנס לאתר ו/או להוציא משתמש מהאתר, ככל שהדבר ייראה לה, מבלי צורך במתן הודעה מראש, ומבלי שתחול עליה כל אחריות שהיא כתוצאה מכך. סמכות שיפוט בלעדית

"שובר מתנה" שובר המעניק לרוכש זכות לקבל תמורתו מוצר או שירות, למעט ערך כספי, ובכפוף להוראות תקנון זה.

תקנון האתר

 1. הגבלת אחריות ותנאי השימוש באתר

המופעים המופיעים באתר הינם בבעלות היזמים ו/או האמרגנים ו/או המפיקים ו/או כל אדם ו/או גוף אחר (להלן: "בעלי המופע"). 

Nahal.live אינה בשום אופן האמרגנית ו/או המפיקה ו/או המארגנת של המופעים ו/או בעלת המופעים. רכישת כרטיס כניסה הנה תוצאה של יחסים חוזיים בלעדיים בין הרוכש לבין האמרגנים ו/או המפיקים ו/או כל אדם ו/או גוף אחר, בהתאם לכל מופע ומופע. 

Nahal.live אך ורק מוכרת את הכרטיסים. אין לראות באתר כמי שאחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) למאן דהוא בקשר עם המופע, לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, בתוך ו/או מחוץ לשטח האתר בו מתקיים המופע.

 לאתר אין ולא תהיה כל אחריות לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, שייגרם (ככל שייגרם) לכל מאן דהוא לרבות (ולא רק) לגולש ו/או למשתמש ו/או לרוכש ו/או למחזיק כרטיס ו/או לכל מי מטעמם ו/או במקומם כתוצאה משימוש כלשהו שנעשה באתר, לרבות (ולא רק) גלישה באתר לשם קבלת מידע ו/או לשם הנאה ו/או לכל מטרה אחרת ו/או רכישה שבוצעה באתר ו/או כניסה למופע מהמופעים המופיעים באתר ו/או כל דבר הקשור לאתר ו/או למופע ו/או הנובע מאלה 

ו/או כל שימוש באתר ו/או כל הסתמכות על האמור באתר ו/או על הפרסומים באתר ו/או על כל תוכן המוצג ו/או מושמע ו/או מודפס באתר ו/או כל תוכן מכל מין וסוג שהוא הנמצא באתר ו/או הקשור לאתר (להלן: "תכני האתר") הינם על אחריות המשתמש בלבד. האתר אינו מתחייב בשום אופן כי תכני האתר יהיו מדויקים ו/או כי לא יהיו באתר ו/או במהלך השימוש בו טעויות ו/או הפרעות ו/או עיכובים ו/או שיבושים ו/או קלקולים ו/או העתקות ו/או פעולות זדוניות ו/או כשלים ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא ו/או תקלות ו/או חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או לתוכנה ו/או לחומרה ו/או לקווי התקשורת אצל מופע ו/או אצל ספקיה ו/או אצל כל מי מטעמה ו/או פרסומים מוטעים ו/או לא מעודכנים ו/או לא מורשים וכו'. המשתמש ו/או כל מי מטעמו מוותרים ויתור מפורש ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד האתר לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) לו ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תכני האתר כולם או חלקם ו/או כתוצאה משימוש בו.

ככל שבאתר יופיעו קישורים ל"דפי נחיתה" ו/או לאתרים אחרים ו/או כל קישור אחר, לא תהיה לאתר כל אחריות לגבי אותם "דפי נחיתה" או אתרים ו/או לכל קישור אחר, לרבות לגבי התוכן שלהם, וככל שהמשתמש יעשה שימוש בקישור, הרי שהוא יעשה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.

השימוש באתר כפוף לכך שהמשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי הולם ו/או בלתי הוגן וכד' באתר ו/או שימוש אסור על פי התקנון.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מתחייב, בין היתר, כדלקמן: שלא להשתמש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או בניגוד לכל דין ו/או חוזה ו/או כלל ו/או תקנה ו/או הוראה, שלא להפריע באופן כלשהו לתוכן האתר, שלא להכניס לאתר כל תוכן מכל מין וסוג שהוא, לרבות קבצים מכל מין וסוג, שלא להכניס לאתר "וירוסים", שלא להשתמש באתר בניסיון להונות כל מאן דהוא, שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשכתב את תוכן האתר או כל חלק ממנו, שלא להשתמש באתר לשם פגיעה בפרטיות ו/או ברכוש ו/או במוניטין ו/או בשם טוב ו/או בכל זכות אחרת של מאן דהוא, שלא להשתמש באתר על מנת לפגוע במאן דהוא, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תמונות כלשהן, לרבות תמונות פורנוגרפיות, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תכנים כלשהם, שלא להשתמש באתר לשם הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות, שלא לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר, שלא לעשות הזמנה באתר בשימוש בפרטים שאינם נכונים ו/או מטעים ו/או מוטעים ו/או מבזים כולם או חלק מהם, שלא לעשות שימוש באתר לצורך תעמולה, שלא לעשות שימוש באתר לצורך פרסום ו/או קישור לדבר פרסום, שלא לעשות שימוש באתר באופן הפוגע בזכויות יוצרים ו/או מבצעים, שלא להציב באתר קישור כלשהו ו/או כל תוכן שהוא, שלא לעשות שימוש מסחרי באתר. בנוסף לאמור לעיל, שלא להיכנס לאתר בניסיון לעשות כל אחד מהשימושים האסורים האמורים בסעיף זה.

האתר יהיה רשאי להגביל את מספר הכרטיסים הנמכרים ו/או להפסיק מכירת כרטיסים למופע מסוים ו/או למופעים מסוימים ו/או לכל המופעים, האתר לא יהיה חייב למכור כרטיסים למופעים המופיעים באתר, והוא יעשה זאת על פי שיקול דעתו בלבד.

השימוש באתר הינו אישי בלבד והרכישה הינה אישית בלבד.

חל איסור מפורש לרכוש כרטיסים לשם מסחר בהם, לרבות מכירה חוזרת. האתר יהיה רשאי להגביל משתמש לרכישה של מספר מסוים של כרטיסים ו/או לרכישת כרטיס אחד בלבד, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ככל שיהיה על המשתמש באתר ו/או במוקד ההזמנות ליתן פרטים לזיהויו, לרבות (ולא רק) לצורך רכישת כרטיס, מתחייב המשתמש ליתן פרטים מדויקים. ככל שהמשתמש ימסור פרט או פרטים לא מדויקים ו/או שגויים, הרי שהוא יישא בכל התוצאות הנובעות מכך, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אי ביצוע העסקה ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לאתר ו/או לכל צד שלישי. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי האתר לגבי אי ביצוע עסקה כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או שגויים על ידי המשתמש ו/או לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו או למאן דהוא אחר (ככל שייגרם) כתוצאה מאי מסירת פרטים מדויקים ו/או מסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, האתר יהיה רשאי לנקוט בכל האמצעים על פי דין כנגד משתמש שמסר פרטים לא מדויקים ו/או שגויים. בנוסף על כל האמור, הרי שהגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן, יהיה צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו שכניסה למופע מחייבת אותו לנהוג על פי נוהלי האתר שבו מתקיים המופע וידוע לו כי זהו אתר ההנצחה לחללי הנח"ל והחינוך והתנהגותו חייבת להיות הולמת לאופי האתר. מחזיק הכרטיס יהיה אחראי לבדוק את נוהלי האתר לפני המופע, ולנהוג בהתאם להם.

Nahal.live אינה אחראית בשום אופן כלפי מחזיק הכרטיס במקרה של הרחקתו מאתר המופע עקב אלימות ו/או החזקת חומרים מסוכנים ו/או החזקת נשק ו/או סמים ו/או מכל טעם אחר ו/או מניעת כניסתו אל אתר המופע עקב איחור ו/או מכל טעם אחר שייראה למנהלי האתר. למחזיק הכרטיס לא תהיה כל טענה כלפי אתר האינטרנט במקרה שבו יורחק מהאתר ו/או לא יורשה להיכנס אליו וכיוצ"ב, ומחזיק הכרטיס לא יהיה זכאי בשום פנים ואופן לקבלת דמי החזר ו/או כל סכום אחר מ NAHAL.LIVE.

למען הסר ספק, Nahal.live לא תהיה אחראית כלפי רוכש ו/או מחזיק כרטיס ו/או כל מי מטעמם ו/או במקומם לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקי גוף ו/או נזקי רכוש, שהוא שייגרם לו (ככל שייגרם) בגין השימוש בכרטיס ו/או בגין השתתפותו במופע ו/או בגין כניסתו ו/או אי כניסתו לאתר המופע ו/או בגין כל דבר בקשר עם המופע.

שובר מתנה- תנאי שימוש וביטול:

תוקף שובר המתנה מוטבע על גבי השובר, לאחר מועד זה לא יכובד שובר המתנה ולא יוחלף.

שובר המתנה מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הרשום לזכותו. במקרה של שימוש חלקי תתבצע הפחתה של הסכום הטעון בשובר.

ניתן לממש שובר מתנה יותר מפעם אחת, וזאת עד לגובה הסכום הטעון בו כדין. לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי-מימוש, אובדן או גניבה.

האתר לא יהיה אחראי לאובדן, גניבה, שיכפול או להדפסה ביתר של השוברים או של מספרם הסידורי.

ביטול רכישת שובר מהאתר יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") העוסקות במכר מרחוק.

כל מחזיק שובר יכול לבקש לבטל ובלבד שהציג פתק החלפה או חשבונית בגין רכישת השובר ובכפוף להוראות תקנה 8(א) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. לדוגמא: אם שווי השובר הינו 100 ₪, ישלם הלקוח דמי ביטול בסך של 5 ₪. אם שווי השובר הינו 2100 ₪, אזי ישלם הלקוח דמי ביטול של 100 ₪.

 1. אופן ביצוע רכישת כרטיס באתר ואופן ביצוע התשלום

לצורך ביצוע רכישה באתר, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש כהצעה. לאחר ביצוע ההזמנה, האתר רשאי לקבל או לדחות את ההצעה, כולה או חלקה, ורק קבלת אישור מהאתר באמצעות הדואר האלקטרוני על השלמת העסקה, תיחשב כאישור בדבר קבלת ההצעה לרכישה המבוקשת.

את הכרטיס ניתן לרכוש באחת מהאפשרויות הבאות:

 1. באמצעות אתר האינטרנט – תשלום באמצעות כרטיס אשראי וביט בלבד.
 2. רכישה בדוכן בכניסה למופע במזומן ובהעברה לביט. לא ניתן לשלם בשיקים.

(נכים ו/או בעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, מתבקשים לתאם עם נציגי האתר הגעה).

רכישת כרטיס תיעשה באמצעות כרטיס אשראי, שלמשתמש יש הרשאה להשתמש בו. ברכישת כרטיס, מתחייב המשתמש כי יש לו הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי שבאמצעותו הוא רוכש את הכרטיס. בכל מקרה שבו יתברר כי למשתמש לא הייתה הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי האמור, לאתר יהיה זכאי לשיפוי מלא מאת המשתמש לגבי כל הנזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו לה כתוצאה מכך.

 1. מחירים ועמלות

א. עמלת דמי טיפול כמפורט להלן:

 1. דמי טיפול לכרטיס בהזמנה באינטרנט 5 ₪.

האתר לא יישא בנזקים שיגרמו עקב בעיות  מגורמים שאינם בשליטתו, לרבות, שביתות ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או במערכות התקשורת ו/או תקלות אחרות ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון ו/או כל עניין אחר שיפגע בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים. מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר שייגרם (ככל שייגרם) למשתמש ו/או לכל אדם אחר, עקב איחור ו/או כשל באספקת המוצר ו/או עקב אי אפשרות להשלים את תהליך הרכישה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו (ככל שייגרמו) מכל סיבה שהיא.

האתר רשאי, אך לא חייב, להודיע על ביטול העסקה, כולה או חלקה, ולבטל את חיוב המשתמש בהתאמה.

 1. ביטול עסקה

ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות יצירת קשר בכתב ע״י מילוי טופס הביטול ושליחתו לפי ההוראות ב: "משולם" המופיעים באתר

 

ביטול עסקה ייעשה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד המופע, שבגינו התבצעה העסקה. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי מנוחה לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי.

ביטול עסקה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש ייעשה בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הרוכש לבין NAHAL.LIVE. ביטול העסקה לפי סעיף זה מותנה בהצגת תעודה המוכיחה כי הרוכש הינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול במשרדי מופעNAHAL.LIVE, ובהתאם למחיר ששילם בפועל, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן.

מופע NAHAL.LIVE תהיה רשאית לנכות 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ (לפי הנמוך ביניהם) כ"דמי ביטול". לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי מופעNAHAL.LIVE לגבי הניכוי האמור.

אובדן כרטיס הכניסה לא יזכה את בעליו בהחזר כספי או לחילופין בכניסה למופע מופעNAHAL.LIVE.

במקרה של ביטול מופע, יושב הכסף רק בעבור כרטיס שלם ותקין בהתאם למחיר ששולם בעבורו בפועל. מחזיק הכרטיס לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף, ולא יינתן החזר כספי של יתר מרכיבי העסקה, שאינם קשורים במישרין למחיר הכרטיס (כגון: אריזת מתנה, משלוח, עמלת שירות וכו').

בנוסף לכל האמור לעיל, מופע NAHAL.LIVE שומרת לעצמה את הזכות לתבוע מאת הרוכש ו/או מאת מחזיק הכרטיס ו/או כל מי מטעמם את כל הנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לה כתוצאה מירידת ערך המוצר ו/או כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, וזאת לאחר ביטול עסקה שנעשה על ידי הרוכש ו/או מחזיק הכרטיס ו/או כל מי מטעמם או לאחר ביטול עסקה שנעשה על פי שיקול דעתה של מופע NAHAL.LIVE כאמור לעיל.

ביטול עסקה אינו אפשרי לגבי מוצרים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, ובין היתר: טובין פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה, מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (לדוגמה: ספרים, תוכנות, DVD, קלטות וידאו, תקליטורי שמע וכו').

מופע NAHAL.LIVE תהיה רשאית לבטל כל עסקה שנעשתה אם יש לה יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה במופע NAHAL.LIVE ו/או בכל מאן דהוא ו/או בנסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא למופע NAHAL.LIVE ו/או לכל מאן דהוא. ביטלה מופע NAHAL.LIVE עסקה כאמור, תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והוא יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר בהתאם להוראות הדין.

כמו כן, מופע NAHAL.LIVE תהיה רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, בין היתר, במקרים הבאים:

 1. במקרה שנפלה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו, לא תחייב טעות זאת את מופע NAHAL.LIVE.
 2. אם חלה טעות בהדפסה ו/או בתיאור המוצר ו/או השירות ו/או בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי המשתמש.
 3. אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.
 4. במקרה של כוח עליון ו/או פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור ו/או מגפת הקורונה, המונעים את המשך המכירה ו/או את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת המוצרים.
 5. אם יתברר למופע NAHAL.LIVE כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו ו/או שהמשתמש ו/או צד ג' כלשהו מתכוונים לבצע פעילות בלתי חוקית במהלך ביצוע העסקה, מופע NAHAL.LIVE תהיה רשאית למנוע מהמשתמש לבצע את העסקה.

בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, מופע NAHAL.LIVE ,תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והמשתמש יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר, בהתאם להוראות הדין, בכל מקרה של ביטול כמתואר בסעיף 4, תגבה מופע NAHAL.LIVE דמי ביטול המקובלים בחוק וכפי שמתוארים לעיל (5% או 100 ש״ח, הנמוך מבינהם).

זכות הביטול על פי תקנון זה תהיה בהתאם לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

 

 1. פרטיות באתר

NAHAL.LIVE עושה את כל המאמצים על מנת לשמור באופן הטוב ביותר על פרטיות המשתמשים ועל סודיות המידע האישי שלהם.

מופע NAHAL.LIVE תשמור במאגר מידע את המידע המוזן באתר על ידי המשתמש לשם ביצוע הרכישה.

מעבר לשימוש במידע לצורך ביצוע הרכישה, מתחייבת מופע NAHAL.LIVE שלא לעשות כל שימוש אחר במידע ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי הדין ו/או כדי למנוע שימוש לרעה. מופע NAHAL.LIVE תעשה שימוש במידע ותאפשר גישה אליו רק לצורך השירות הניתן על ידה ובכפוף לאמור בתקנון זה. בהתאם, מופע NAHAL.LIVE תעשה שימוש בפרטי ההתקשרות שנמסרו לה על ידי הלקוח על מנת לעדכן את הלקוח בכל שינוי בפרטי מופע או ביטול מופע וכיו"ב. בחתימתו על תקנון זה, מאשר המשתמש למופע NAHAL.LIVE לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלו כאמור.

מופע NAHAL.LIVE נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. באתר זה, עושה מופע NAHAL.LIVE שימוש בהצפנה באמצעות טכנולוגיית 128 BIT SSL.

אולם, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שעל אף כל המאמצים שעושה מופע NAHAL.LIVE על מנת לשמור על פרטיות המשתמש ו/או על סודיות המידע האישי שלו, הרי שלא ניתן לחסום לחלוטין חדירות לאתר ו/או העתקות מידע מוצפן ו/או וירוסים ו/או כל הפרעה ו/או אי תקינות ו/או עיכובים ו/או הפרעות ו/או כניסה לא מורשית ו/או שיבושים ו/או כשלים ו/או טעויות ו/או כוח עליון ו/או כל מפגע אחר, והעושה שימוש באתר ו/או מוסר פרטים אישיים, לרבות (ולא רק) פרטי התקשרות, פרטי כרטיס אשראי וכד', עושה זאת על אחריותו בלבד, ולא תהיה לו כל טענה כלפי מופע NAHAL.LIVE ו/או כל מי מטעמה לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו (ככל שייגרם) כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה לאבטחה של האתר.

מופע NAHAL.LIVE לא תעביר פרטים אישיים של המשתמש אל צד שלישי, אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. המשתמש ביצע ו/או ניסה לבצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במופע NAHAL.LIVE ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
 2. המשתמש עשה ו/או ניסה לעשות שימוש בשירותי מופע NAHAL.LIVE לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לסייע לבצע מעשה כזה.
 3. המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם עם מופע NAHAL.LIVE ו/או מי מטעמה.
 4. ניתן צו שיפוטי המורה למופע NAHAL.LIVE למסור את פרטי המשתמש.
 5. בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין מופע NAHAL.LIVE, אם וככל שיהיו.
 6. זכויות קניין רוחני

התכנים המפורסמים באתר לרבות (ולא רק) עיצוב, סימני מסחר, תמונות, פרסומות, מידע כתוב ו/או מצולם ו/או קבצי שמע ו/או מוסיקה וכל תוכן מכל מין וסוג שהוא בין אם מצולם, מודפס, מושמע הינם רכושם של המפיקים ו/או המארגנים ו/או המפרסמים ו/או המופיעים ו/או המבצעים ו/או מופע  NAHAL.LIVE ו/או כל צד ג' אחר שאינו המשתמש וחלקם אף מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות מבצעים ו/או כל זכות אחרת. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בכל תוכן מהתכנים הללו כולו או חלקו, לרבות (ולא רק) להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בו, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, ללא אישור בכתב ומראש מאת מופע NAHAL.LIVE. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למופע NAHAL.LIVE ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד ג' שהוא כתוצאה מהפרת הוראות אלה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהאתר הינו רכושה הבלעדי של מופע NAHAL.LIVE, ועל כן, הוא מתחייב שלא להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית את תכני האתר ו/או חלק מהם ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בהם, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, באתר זה, ללא אישור בכתב ומראש מאת מופע NAHAL.LIVE.

המשתמש באתר מצהיר, כי ידוע לו שייתכן שקיימים פרסומים באתר שלגביהם יש זכויות של צדדים שלישיים והוא מתחייב לשפות את מופע NAHAL.LIVE בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה מאת צד שלישי כלשהו בגין הפרת התנאים האמורים בתקנון זה על ידי המשתמש.

למען הסר ספק, שמה של מופע NAHAL.LIVE, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הקשורים אליה, הם קניינה הבלעדי של מופע NAHAL.LIVE ואין לעשות בהם כל שימוש, אלא באישור מופע NAHAL.LIVE מראש ובכתב.

 1. סמכות שיפוט בלעדית

על תקנון זה יחולו הוראות הדין במדינת ישראל בלבד.

לבתי המשפט המוסמכים באזור תל – אביב – יפו תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל הנוגע לתקנון זה ו/או לאתר.

 1. שירות לקוחות

בכל שאלה, הנך מוזמן לפנות אל שירות הלקוחות שלנו 

 1. שונות

ידוע כי המושבים אינם מסומנים והישיבה בהם ספונטנית ולפי כל הקודם מתיישב.

אנחנו תמיד מחפשים מופעים חדשים ברוח המקום אנא השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם